Season 1, Episode 21 Prev Next

Dragon Ball Super Fukushu no hajimari! Furiza-gun no akui ga Gohan o utsu!

Sunday, Nov 29 2015 at 10am on Fuji Television Network Animation (Genre) / Adventure (Genre) / Action (Genre) / Anime (genre) Rated: TV-PG Writers: Atsuhiro Tomioka Composers: Norihito Sumitomo
ComicBook.com Composite ? N/A
Rate It Star Star Star Star Star
5.00/5 from 1 users N/A User Ranking
Dragon Ball Super Season 1, Episode 21 | Next

Cast and Characters