Season 1, Episode 29 Prev Next

Dragon Ball Super Kakuto shiai kaisai kettei! Shusho wa Goku yori mo tsuyoi yatsu

Sunday, Jan 31 2016 at 10am on Fuji Television Network Animation (Genre) / Adventure (Genre) / Action (Genre) / Anime (genre) Rated: TV-PG Writers: Atsuhiro Tomioka Composers: Norihito Sumitomo
ComicBook.com Composite ? N/A
Rate It Star Star Star Star Star
5.00/5 from 1 users N/A User Ranking
Dragon Ball Super Season 1, Episode 29 | Next

Storyline

The preparations for the Universe Tournament get under way.

Cast and Characters