Jessie (Pokemon)

Character

Real Name: Jessie (Pokemon)