Julien Neel Writer / Artist / Penciller / Inker / Colorist

ComicBook.com Composite ? N/A

Issue Contributions

Writer

Issue Title Cover Date
comic girls! nn November, 2010
comic girls! nn [02] May, 2012
Der Busfriedhof November, 2010
Klitzekleines Tagebuch August, 2010
Kristallzeit August, 2013
Laser Ninja September, 2012
Liebeleien March, 2011
Lou! nn May, 2010
Sonnenschein & Rosenkohl August, 2010
Spirou Issue 3845 December, 2011

Penciller

Issue Title Cover Date
Lou! nn May, 2010
Sonnenschein & Rosenkohl August, 2010
Klitzekleines Tagebuch August, 2010
comic girls! nn November, 2010
Der Busfriedhof November, 2010
Liebeleien March, 2011
Spirou Issue 3845 December, 2011
comic girls! nn [02] May, 2012
Laser Ninja September, 2012
Kristallzeit August, 2013

Inker

Issue Title Cover Date
Lou! nn May, 2010
Sonnenschein & Rosenkohl August, 2010
Klitzekleines Tagebuch August, 2010
comic girls! nn November, 2010
Der Busfriedhof November, 2010
Liebeleien March, 2011
Spirou Issue 3845 December, 2011
comic girls! nn [02] May, 2012
Laser Ninja September, 2012
Kristallzeit August, 2013

Artist

Issue Title Cover Date
Lou! nn May, 2010
Sonnenschein & Rosenkohl August, 2010
Klitzekleines Tagebuch August, 2010
comic girls! nn November, 2010
Der Busfriedhof November, 2010
Liebeleien March, 2011
Laser Ninja September, 2012
Kristallzeit August, 2013
comic girls! nn [02] May, 2012
Spirou Issue 3468 September, 2004

Colorist

Issue Title Cover Date
Lou! nn May, 2010
Sonnenschein & Rosenkohl August, 2010
Klitzekleines Tagebuch August, 2010
comic girls! nn November, 2010
Der Busfriedhof November, 2010
Liebeleien March, 2011
Spirou Issue 3845 December, 2011
comic girls! nn [02] May, 2012
Laser Ninja September, 2012
Kristallzeit August, 2013