Boruto: New Episode Synopses Tease Hero’s Strange Powers