'Thor: Ragnarok' BTS Reel Reveals New Thor v Loki Scene