Boruto Anime Director Reveals Naruto & Sasuke's Roles